آزمایش انرژی قابل متابولیسم روغن

طبق تحقیقات به عمل آمده توسط واحد تحقیقات این شرکت انرژی قابل متابولیسم این روغن حدودا 9200کیلوکالری اندازه گیری شده است. این آزمایش تایید شده واحد های دانشگاهی وجناب آقای پروفسور جواد پوررضا میباشد.