درایالت متحده وبسیاری ازکشورهای جهان فراورده های بازیافتی ازافزودنی های مفیدجیره غذایی طیورمحسوب میگردداین فراورده ها با میزان پروتئین وفسفربیشترونیزدر مقایسه با منابع غذایی تک پروتئینی به لحاظ قیمت مقرون به صرفه ترند.منابع پروتئینی بازیافتی مزیتی برای صنعت مرغداری محسوب می شوندانواع تولیدات وفراورده های بازیافتی با کیفیت عالی وباقیمت های رقابتی ومناسب دردسترس هستند.هریک از این فراورده ها منابع عالی مواد مغذی به خصوصی هستندوعمومامنبع پروتئینی مقرون به صرفه ا ی محسوب میشوند. فراورده های خوراک جانبی طیور حتی میزان بیشتری پروتئین وانرژی دراختیارطیورقرارمیدهندوبه عنوان منبع عالی فسفرعمل میکنندچربی های بازیافتی به طورقابل ملاحظه ای ارزان ترازروغن های گیاهی نظیردانه سویاست که به وفور دررژیم غذایی طیوراستفاده می شودوهمین امرموجب استعمال بیشترروغن دررژیم خوراک طیور وبالا بردن انرژی موجوددررژیم غذایی آنها میگردد رژیم غذایی پرانرژی موجب تسریع رشدوبهبودتبدیل خوراک میگردد ودرنتیجه موجب ارتقاء سودآوری این صنعت میشود (Jeffre D firman استاد تغذیه طیور دانشگاه میسوری ایالت متحده)


(شرمر,۱۹۹۰)

چربی طیور ازنظرترکیب اسید های چرب احتمالا بهترین منبع چربی برای جیره طیور است زیرا پروفایل اسید های چرب آن همان پروفایل بدن طیورمیباشد.چربی طیور به خاطرقابلیت هضم بالا,کیفیت ثابت وطعم مناسب بسیار مورد توجه صنعت تولید خوراک  واقع شده  محدودیت استفاده از آن کیفیت پلت سازی وفساد ومشکل اصلی آن آلودگی است ولی چون  ۱۳۰ – ۱۴۰  درجه سانتی گراد حرارت میبیند مشکل سالمونلاوسایرمیکروب های بیماری زاراندارد هنگام استفاده  از چربی ها کیفیت آنها نیز باید مورد برسی قرار گیرد فساد اکسیداتیو که میتواند ناشی از اکسیداسیون باند های دو گانه در اسید های چرب غیر اشباع باشد حائز اهمیت است که میتواند تشکیل پروکسید یا هیدرو پرکسید هایی رادهد که باتولید آلدئیدها ,کتون هاواسید هایی باوزن ملکولی پایین تجزیه شوندوبرطعم ,بو,رنگ وبافت جیره اثر گذاشته وارزش مواد مغذی جیره راکاهش دهند به علاوه ویتامین های محلول در چربی به ویژه ویتامین های A , E راتخریب نمایند(شرمر,۱۹۹۰)


(لیسون وسامرز,۲۰۰۱)

امروزه استفاده ازمنابع مختلف چربی درجیره طیوربسیارمتداول میباشد چربی هایی که در تغذیه طیوربه کاربرده میشوندعمدتا فرآورده های ضایعات روغن کشی وچربی های حیوانی هستند چربی حیوانی به ویژه پیه عمدتا حاوی اسید های چرب اشباع شده بوده واکثرا حاوی تری گلیسریدها وبه مقدارکمتر اسیدچرب آزاد

میباشد ولی روغن های گیاهی بیشترشامل ترکیبات اسیدچرب آزادوفسفولیپیدها بوده واکثرا ازنوع غیراشباع هستند(لیسون وسامرز,۲۰۰۱)


(اسکات وهمکاران,۱۹۹۷)

ازعوامل تغذیه ای که تا ثیربه سزایی برمقدارچربی لاشه وحفره شکمی دارند میتوان به سطح انرژی ,مقدار پروتئین و نیز عدم تعادل اسید های آمینه جیره اشاره نمود غالبا افزودن چربی به جیره سبب افزایش رشد جوجه وبهبودراندمان تبدیل غذا در جوجه های گوشتی شده است