چکیده:

زمینه مطالعه: اســتفاده از منابع مختلف چربی و اثر اســیدهای چرب بر روی عملکرد تخمدان از موضوعاتی روز مراکز علمی و تحقیقاتی میباشد. هدف: هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی(از لحاظ پروفایل اسید چرب) در دوره آماده به زایش بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکولهای تخمدان و فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود. روش کار: بدین منظور 15 رأس گاو شــیری هلشــتاین انتطار به زایش (حدود 30 روز به زایش)انتخاب و به صورت تصادفی در هریک از 3 تیمارآزمایشی توزیع گشــتند که شــامل 1 )کنترل ( منبع کربو هیدراتی)، 2 )مکمل پودر چربی(محتوی اسیدهای چرب اشباع) و 3 )سویای حرارت داده شده (محتوی اسیدهای چرب غیر اشباع)بودند. برای بررسی وضعیت متابولیکی گاوها در دوره گذار، نمونه خون از همه گاوها در روزهای 21 ،-14 ،- 7 ،-1 ،7 ،14 ،21 مربوط به زایش گرفته شد همچنین ماده خشک مصرفی و نمره بدنی دامها نیز اندازه گیری گردید و برای بررسی عملکرد تخمدانی، گاوها در 2 دوره 10 روزه بعد از زایش مورد اولتراسونوگرافی تخمدان قرار گرفتند. نتایج: تفاوت معنی داری در غلظت گلوکز و کلسترول در بین تیمارها مشاهده گردید. همچنین در دوره اول اولتراسونوگرافی تعداد کالسهای فولیکولی بزرگ از لحاظ عددی در گاوهای تغذیه شده با مکمل های چربی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. در دوره دوم نیز تفاوت معنی داری بین 3 گروه تیماری مشاهده نشد. نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می ً رسد اسیدهای چرب غیر اشباع برای بهبود دادن وضعیت انرژی و نهایتا عملکرد تخمدان مزیت بیشتری نسبت به اسیدهای چرب اشباع دارند.