مکانیسم­های بهبود عملکرد تولیدی، تولید مثلی و سلامت با استفاده از روغن ماهی پوشش دار شده:

 • بهبود تراکم انرژی ­جیره
 • تغییر توسعه فولیکولی (افزایش تعداد و اندازه فولیکول ها )
 • افزایش غلظت پروژسترون
 • پس زدن پیام­های تخریبی جسم زرد در زمان تشخیص آبستنی مادر
 • بهبود کیفیت رویان
 • بهبود سیستم ایمنی و تعدیل مقاومت انسولینی

ترکیب اسیدهای چرب روغن ماهی مورد استفاده در لادر فت امگا3

مطالعات علمی:

به منظور مقایسه اثرات مکمل چربی لادر فت امگا3 با مکمل چربی خالص، پژوهشی در مزرعه کشت و دام نامفر صورت گرفت که نتایج آنرا مشاهده می‌کنید.

چرا پودر چربی لادر فت امگا3؟

 • افزایش توان عبوری اسیدهای چربی ضروری کلسیمی شده از شکمبه
 • بهبود شاخص های تولید مثلی
 • افزایش تولید شیر همراه با بهبود الگوی اسید چرب شیر
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی و تعدیل مقاومت انسولینی
 • بهبود متابولیسم چربی و کاهش ناهنجاری های متابولیکی مربوطه
 • افزایش مزیت‌های اقتصادی از طریق بهبود تولیدمثل، تولید شیر و سلامت دام.