برگرفته از طیور برای طیور

چربی طیور ازنظرترکیب اسید های چرب احتمالا بهترین منبع چربی برای جیره طیور است زیرا پروفایل اسید های چرب آن همان پروفایل بدن طیورمیباشد.چربی طیور به خاطرقابلیت هضم بالا,کیفیت ثابت وطعم مناسب بسیار مورد توجه صنعت تولید خوراک واقع شده محدودیت استفاده از آن کیفیت پلت سازی وفساد ومشکل اصلی آن آلودگی است ولی چون […]

مقاله های منتشر شده ازاساتید دانشگاهی جهان در مورد روغن طیور

درایالت متحده وبسیاری ازکشورهای جهان فراورده های بازیافتی ازافزودنی های مفیدجیره غذایی طیورمحسوب میگردداین فراورده ها با میزان پروتئین وفسفربیشترونیزدر مقایسه با منابع غذایی تک پروتئینی به لحاظ قیمت مقرون به صرفه ترند.منابع پروتئینی بازیافتی مزیتی برای صنعت مرغداری محسوب می شوندانواع تولیدات وفراورده های بازیافتی با کیفیت عالی وباقیمت های رقابتی ومناسب دردسترس هستند.هریک […]

منـبـع بـازیـافـتـی چـیـسـت؟

صنعت مرغداری ایالت متحده در استفاده از فراورده های بازیافتی درجیره غذایی طیور سابقه ای طولانی دارد.فراورده های بازیافتی در واقع تولیدات جانبی صنایع غذایی هستند وشامل فراورده هایی نظیر فراورده های خوراکی گوشت واستخوان,فراورده های جانبی خوراک طیور,وانواع تولیدات و فراورده های روغنی میباشند.صنایع بازیافتی منابع چربی متعددی دردسترس واختیار طیورقرار میدهدمعمولا هر گرم […]

آزمایش انرژی قابل متابولیسم روغن

طبق تحقیقات به عمل آمده توسط واحد تحقیقات این شرکت انرژی قابل متابولیسم این روغن حدودا 9200کیلوکالری اندازه گیری شده است. این آزمایش تایید شده واحد های دانشگاهی وجناب آقای پروفسور جواد پوررضا میباشد.