برگرفته از طیور برای طیور

چربی طیور ازنظرترکیب اسید های چرب احتمالا بهترین منبع چربی برای جیره طیور است زیرا پروفایل اسید های چرب آن همان پروفایل بدن طیورمیباشد.چربی طیور به خاطرقابلیت هضم بالا,کیفیت ثابت وطعم مناسب بسیار مورد توجه صنعت تولید خوراک واقع شده محدودیت استفاده از آن کیفیت پلت سازی وفساد ومشکل اصلی آن آلودگی است ولی چون […]

مقاله های منتشر شده ازاساتید دانشگاهی جهان در مورد روغن طیور

درایالت متحده وبسیاری ازکشورهای جهان فراورده های بازیافتی ازافزودنی های مفیدجیره غذایی طیورمحسوب میگردداین فراورده ها با میزان پروتئین وفسفربیشترونیزدر مقایسه با منابع غذایی تک پروتئینی به لحاظ قیمت مقرون به صرفه ترند.منابع پروتئینی بازیافتی مزیتی برای صنعت مرغداری محسوب می شوندانواع تولیدات وفراورده های بازیافتی با کیفیت عالی وباقیمت های رقابتی ومناسب دردسترس هستند.هریک […]