منـبـع بـازیـافـتـی چـیـسـت؟

صنعت مرغداری ایالت متحده در استفاده از فراورده های بازیافتی درجیره غذایی طیور سابقه ای طولانی دارد.فراورده های بازیافتی در واقع تولیدات جانبی صنایع غذایی هستند وشامل فراورده هایی نظیر فراورده های خوراکی گوشت واستخوان,فراورده های جانبی خوراک طیور,وانواع تولیدات و فراورده های روغنی میباشند.صنایع بازیافتی منابع چربی متعددی دردسترس واختیار طیورقرار میدهدمعمولا هر گرم […]

آزمایش انرژی قابل متابولیسم روغن

طبق تحقیقات به عمل آمده توسط واحد تحقیقات این شرکت انرژی قابل متابولیسم این روغن حدودا 9200کیلوکالری اندازه گیری شده است. این آزمایش تایید شده واحد های دانشگاهی وجناب آقای پروفسور جواد پوررضا میباشد.